Công ty cổ phần đại chúng là gì?

0
186

Công ty cổ phần đại chúng là gì?

Công ty đại chúng được quy định trong Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung 2010 với các đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên, công ty cổ phần đại chúng lại có một số đặc điểm cơ bản khác so với công ty đại chúng. Tìm hiểu như sau:

Điều 25. Công ty đại chúng

  1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:
  2. a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  3. b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
  4. c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.
  5. Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần đại chúng về cơ bản không có gì khác biệt so với công ty cổ phần, bao gồm Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, xét đến tính đại chúng và sự ảnh hưởng đến xã hội khi công ty bị đặt trong tình trạng nguy hiểm, các nhà làm luật đã đưa ra những quy định nhằm kiểm soát quyền lực của những người quản trị và điều hành công ty.

Đối với công ty đại chúng thường, HĐQT có số lượng từ 3 đến 11 thành viên và trong số đó có ít nhất 1/3 là thành viên HĐQT không điều hành; Ban Kiểm soát có số lượng từ 3 đến 5 thành viên, trong đó trưởng ban phải có chuyên môn kế toán và có ít nhất 1 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết, HĐQT có số lượng từ 5 đến 11 thành viên và trong số đó có ít nhất 1/3 là thành viên HĐQT độc lập. HĐQT cần thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó 2 tiểu ban, tiểu ban nhân sự và tiêu bản lương thưởng phải có ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập làm trưởng ban. Trong trường hợp không thành lập các tiểu ban, thành viên HĐQT độc lập phụ trách từng vấn đề theo sự chỉ định của HĐQT. Ngoài ra, để hỗ trợ hoạt động quản trị, HĐQT phải chỉ định ít nhất 1 thư ký công ty, người này phải có hiểu biết về pháp luật.

Dễ thấy, giải pháp mà pháp luật đưa ra trong việc quản lý các công ty đại chúng là tăng cường vai trò của thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập nhằm đối trọng với các thành viên khác trong HĐQT và ngăn cản sự lạm quyền của các thành viên đó.

 

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.